Dansk Volvoklub
Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK VOLVOKLUB


§ 1: Navn og hjemsted


Stk. 1: Klubbens navn er Dansk Volvoklub og har adresse på formandens adresse.


§ 2: Formål


Stk. 1: Klubbens formål er, at samle folk med interesse for Volvo køretøjer og bevarelse af disse. Endvidere afholdelse af sammenkomster og udflugter i køretøjerne og bevarelse af disse. Medlemsblad udkommer 4 gange årligt.


§ 3: Medlemskab


Stk. 1: Optagelse i klubben sker ved indbetaling af etårigt kontingent og dette giver samtidig en stemmeret i forbindelse ved årlig generalforsamling.(kontingent-år fra 1 marts til 28 februar.) Kontingentet opkræves til betaling 1. marts hvert år.


Stk. 2: Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis et simpelt flertal i bestyrelsen stemmer for. Ligeledes kan denne ekskludere et medlem, når det skønnes at medlemmet skader klubbens arbejde.


Stk. 3: Bestyrelsen kan fastsætte regler for kontingentfrihed.


Stk. 4: Medlemsliste skal være tilgængelig for medlemmerne i klubben.


Stk. 5: Udmeldelse sker automatisk ved manglende indbetaling af kontingent.


§ 4: Bestyrelsen og klubbens revision


Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer + 2-3 suppleanter.:


Formand. (På valg lige år.)


Kasserer. (På valg ulige år.)


5 Bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen konstituerer sig selv)

(På valg er 4 medlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år.)


2 Suppleanter. (På valg hvert år.)


Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede og mødet er indkaldt på forhånd.


Stk. 3: Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.


§ 5: Generalforsamling


Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgang af maj måned. Referat, samt kopi af regnskabet offentliggøres i klubbladet ved næstkommende nummer. På generalforsamlingen vælges årlig 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant.


Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i klubbens blad. Indkaldelse sker med 30 dages varsel.


Stk. 3: Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 21 hverdage før generalforsamling.


Stk. 4: Hvert medlem har kun 1 stemme. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret.


Stk. 5: Sager afgøres ved stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


Stk. 6: Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning gennemføres, hvis blot 1 medlem kræver dette.


Stk. 7: Vedtagne beslutninger skrives i klubbladet. Klubbens regnskab, samt indeværende bilagsmappe(r), skal altid være til stede.


§ 6: Dagsorden på ordinær generalforsamling


Stk. 1: Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst bestå af følgende punkter:


1) Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere.


2) Godkendelse af indkaldelsen og dagsorden.


3) Formandens beretning.


4) Kasserens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.


5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.


6) Indkomne forslag.


7) Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter §4.


8) Eventuelt.


§ 7: Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1 Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne, af foreningen stiller skriftligt krav derom, med forslag til dagsorden.


Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter det er begæret og indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 8: Hæftelse


Stk. 1: Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.


Stk. 2: Klubben hæfter alene med sin formue.


§ 9: Regnskab


Stk. 1: Klubbens regnskabsår er fra 1. marts til 28. februar.


Stk. 2: Indbetalt kontingent refunderes ikke ved eksklusion eller klubbens ophør.


§ 10: Foreningens opløsning


Stk. 1: Til Klubbens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer.


Stk. 2: Klubbens formue skal tilfalde et på generalforsamlingen vedtaget formål.